Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Ochrona danych osobowych (RODO)

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), „SZOP” Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO „SZOP” Spółka z. o.o

 1. Administratorem Państwa danych jest „SZOP” Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 51, 82-100 Nowy Dwór Gdański tel./fax: 55 247 22 83, e-mail: biuro@spolkaszop.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@spolkaszop.pl
 3. W związku z prowadzoną działalnością Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa w celu:
  • zawarcia i realizacji umów, w szczególności: umów na odprowadzanie ścieków, wywóz ścieków z terenów nieskanalizowanych,
  • inne cele wynikające w prowadzonej działalności (potwierdzenie dostarczenia odpadów komunalnych do PSZOK, obsługa wniosków w tym: wydawanie warunków technicznych, uzgodnienia dokumentacji, uzgodnienia kolizji, itp., rozpatrywanie reklamacji, awarii),dla celów podatkowych i rachunkowych, windykacji należności.
 4. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. A RODO (na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody), Art. 6 ust. 1 lit. B RODO (wykonania umowy), Art. 6 ust. 1 lit. C RODO (do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze); Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest to warunek niezbędny do zawarcia i realizacji umowy, a tym samym do świadczenia usług przez Spółkę.
 6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 7. Państwa dane mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, dla celów podatkowych i rachunkowych, windykacji należności, organom wymiaru sprawiedliwości, partnerom świadczącym usługi techniczne
 8. Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu (czas trwania umowy, wykonania usługi) oraz po zakończeniu świadczenia usług – do celów archiwalnych, dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na SZOP Spółka z.o.o. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy.
 11. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO „SZOP” Spółka z o.o.
MONITORING WIZYJNY

 1. Administratorem Państwa danych jest  „SZOP” Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 51, 82-100 Nowy Dwór Gdański tel/fax 55 247 22 83, e-mail:  biuro@spolkaszop.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem adresu email  iod@spolkaszop.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektu, ochrony mienia Administratora.
 4. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 222 Kodeksu pracy).
 5. Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące obszary; plac węglowy oraz wjazd na teren kotłowni, kawałek chodnika  i  kawałek ulicy. 
 6. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu bez rejestracji dźwięku. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni.
 7. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym  uprawnionym do uzyskania danych osobowych pozyskanych z zapisu monitoringu na podstawie przepisów prawa.(organom ścigania, prokuraturze).
 8. Państwa dane nie  będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 10. Nagrania z obrazu Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający  miesiąca od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin, o którym mowa powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresu, o którym mowa powyżej, uzyskanie w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 11. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia swoich danych osobowych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przenoszenia  danych osobowych
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 12. Zakres, każdego z powyższych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania Państwa danych.
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.